Dvadeset i tri godine dugo iskustvo u oblasti zdravlja žena

Centar za promociju zdravlja žena (CPZŽ) je ženska nevladina organizacija sa 23 godine dugim iskustvom u oblasti zdravlja žena.

Misija:

  • Promovisanje jednakosti u zdravlju kroz dostupnost kvalitetne zdravstvene službe za sve korisnice/ke bez obzira na rodnu, nacionalnu, etničku i versku pripadnost, fizičku i intelektualnu sposobnost, rasu, klasu, seksualnuorijentaciju, izgled, godine starosti

  • Rodni pristup ženskom zdravlju kao integralnoj komponenti svih zdravstvenih i socijalnih mera i programa

  • Promovisanje holističkog pristupa ženskom zdravlju kroz sve faze života žene

  • Rano otkrivanje i sveobuhvatni tretman u ustanovama zdravstvene zaštite za žrtve nasilja u porodici i seksualne zloupotrebe žena i dece

Vizija:

Omogućiti ženema pristup informacijama i uslugama koje su im potrebne; sprečiti i prevenirati nasilje nad ženama; mobilisati političko okruženje i resurse na ostvarenju ženskih ljudskih prava i razvoja; povećati učešće žena u društvenim i političkim procesima i donošenju odluka.

Da bi ostvarile postavljene ciljeve CPZŽ sprovodi edukativne programe za zdravstvene radnike/ce, državne i nevladine organizacije, organizuje lokalna i međunarodna iztraživanja, priprema i štampa informativne materijale, sprovodi zagovaranje i kampanje i sarađuje sa vladinim institucijama i donosiocima odluka u kreiranju mechanizama i instrumenata vezanih za promenu postupanja sa ženama koje su preživele rodno zasnovano nasilje.

Ukoliko naše aktivnosti smatrate važnima u društvenom smislu i u Vašem profesionalnom radu, očekujemo da ćemo ostvariti kontakt i saradnju.