Aktuelnosti

NAJNOVIJE!
AKTIVNOSTI U POSLEDNJA TRI MESECA

CPZŽ član Nacionalne asocijacije osoba lečenih od malignih bolesti

U aprilu 2012. godine, CPZŽ je postao član Nacionalne asocijacije osoba lečenih od malignih bolesti (NALOR) foto. NALOR je osnovalo 13 organizacija iz cele Srbije sa ciljem koordinacije aktivnosti organizacija što uključuje razmenu iskustava, zajedničke projekte, sistemski uticaj Asocijacije na promene zakona sa ciljem povećanja prava pacijenata, boljeg kvaliteta u psihosocijalnoj rehabilitaciji na nacionalnom nivou i u svim sredinama, kontinuirane edukacije stručnjak(kinj)a i pacijenata/kinja, zajedničkog prevazilaženja prepreka i promocije društveno odgovornog ponašanja u odnosu na osobe sa malignim bolestima (kliknite). Direktorka CPZŽ-a je imenovana za članicu Upravnog odbora NALOR-a. Zadovoljstvo nam je što ćemo imati priliku da Vas preko ovog sajta, redovno, obaveštavamo o aktivnostima NALOR-a.

Projekat: OTKRIJ, ZABELEŽI, PRIJAVI: 
Razvoj kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene rodno uslovljenom nasilju

Aktivnosti su podržane od strane Projekta „Borba protiv seksualnog i i rodno zasnovanog nasilja“ Ministarstva rada i socijalne politike, UNDP i uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške.

Centar za promociju zdravlja žena iz Beograda tokom 2011. godine sprovodi projekt: „OTKRIJ, ZABELEŽI, PRIJAVI: Razvoj kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene rodno uslovljenom nasilju“.

Ključna postavka projekta je da unapredi odnos zdravstveni radnik/ca- pacijentkinja koja je izložena rodno uslovljenom nasilju, kao i da se testira predloženi softver kao instrument rutinskog evidentiranja i dokumentovanja nasilja nad ženama.

Aktivnosti projekta su nastavak već izvedenog projekta CPZŽ i Projekta SRZN u 2010. godini i oslanjaju se na rezultate formativne evaluacije i evaluacije TOT-a kojima su definisane potrebe i nedostaci u znanju i veštinama, zdravstvenih radnika/ca primarne zdravstvene zaštite, za efikasno i efektivno zbrinjavanje žena izloženih rodno uslovljenom nasilju. Projekat CPZŽ razvija kapacitete i unapređuje zaštitu i postupanje sa ženama žrtvama rodno uslovljenog nasilja putem rutinske i kontinuirane primene Posebnog protokola za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju Ministarstva zdravlja RS, kao prvog i jedinog državnog dokumenta koji obezbeđuje kvalitet usluga u zdravstvenom sektoru za žene žrtve nasilja.

U periodu 06. jun – 10. jun 2011. godine, Centar za promociju zdravlja žena je sproveo dva treninga, u trajanju od dva dana, za 11 domova zdravlja iz Beograda (Voždovac, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Rakovica, Zemun, Zvezdara, Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac, Grocka) i 10 domova zdravlja iz gradova u Srbiji (Užice, Kraljevo, Valjevo,Velika Plana, Niš, Pirot, Leskovac, Tutin, Požega, Zaječar). Održanim treninzima nastavlja se obučavanje zdravstvenih radnika/ca čiji je zadatak da, angažovanjem u svojim sredinama, doprinesu operativnosti usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Izbor domova zdravlja je izvršen po kriterijumu geografske ravnomernosti, što omogućava uticaj ovih centara i na okolne lokalne sredine.

Osnovna i centralna tema treninga je bila: Tehnike intervjuisanja žena koje su izložene nasilju u partnerskom odnosu, a opredeljenje je proizašlo iz potreba koje su izrazili zdravstveni radnici/ce u okviru implementacije prethodnog projekta (formativna evaluacija, test znanja, evaluacija TOT).

Sadržaj, osnovne teme treninga je obuhvatio sledeće:

 1. Intervju: Cilj intervjua

  1. Pozicija pomagača/ica, оdnos

 2. Priprema intervjua

  1. Prikupljanje informacije o predistoriji pacijentkinje i predistoriji nasilnog incidenta

 3. Započinjane intervjua

  1. Razgovor o bezbednosnim pravilima

  2. Uspostavljanje odnosa poverenja

 4. Problemi u intervjuisanju žena koje su izložene nasilju u partnerskom odnosu

 5. Tehnike razgovora sa ženama koje prijavljuju i ženama za koje postoji sumnja da su izložene nasilju

 6. Priprema za učešće u krivičnom postupku

  1. priprema pacijentkinje za sudnicu, objašnjenje sudskog postupka, protokol, sud

 7. Završni intervju i intervju po ugovorenom isteku vremena

 8. Praktične vežbe (ponuda od 8.1 do 8.3):

  1. Role-play (igranje uloga prema scenarijima stvarnih slučajeva nasilja na kojima su trenerice radile u okviru svog redovnog posla);

  2. Mobilizacija sistema/mreže podrške za pacijentkinje/pacijente i njihove porodice (centri za socijalni rad, policija, pravosuđe, školstvo, mediji, nevladine organizacije);

  3. Studija slučajeva jednog multidisciplinarnog odgovora na rodno uslovljeno nasilje – primer: Mreža poverenja protiv nasilja zasnovanog na rodnoj pripadnosti, interventni tim praktičarki/a iz 15 VO i NVO osnovan od strane ITC-a 2001. i koordinisan do danas. 

Pored centralne teme u trening su integrisane i oblasti koje se tiču praktične primene softvera, kao i praktičnog/rutinskog popunjavanja Obrasca za evidentiranje i dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja upotrbom softvera.

Oblast: Praktična primena softvera u evidentiranju i dokumentovanju rodno uslovljenog nasilja U okviru ove oblasti zdravstveni radnici/ce su savladali veštinu korišćenja softvera.

Cilj je da se, prvi put, u okviru zdravstvenog sektora sakupe podaci o postupanju i zaštiti žena izloženih rodno uslovljenom nasilju, а ujedno i proceni značaj uloge zdravstvenog sektora u otkrivanju i prevenciji nasilja, kao i da se olakša rad lekara/ke.

Savladanim veštinama tehnike korišćenja softvera, omogućena je pored evidentiranja i dokumentovanja i obrada i analiza podataka. Uneti podaci mogu da se ukrštaju tako da se primenom ove inovativne metode obezbeđuje sagledavanje celokupne situacije nasilja u okviru lokalne zajednice, što doprinosi planiranju programa zaštite i prevencije na ovom nivou. Uvođenjem softvera, u rutinsku upotrebu takođe se obezbeđuje jedinstvena baza podataka i evaluacija kvaliteta pruženih usluga.

Svaki dom zdravlja koji je učestvovao u treningu dobio je softver u vlasništvo.

Oblast: Popunjavanje Obrasca za evidentiranje i dokumentovanje rodno uslovljenog nasilja upotrebom softvera

Polaznici/ce treninga su savladali znanja i veštine u popunjavanju Obrasca za evidentiranje i dokumentovanje nasilja. Posebna pažnja posvećena je opisivanju povreda u okviru čega su data detaljna uputsva za sudsko-medicinski relevantno opisivanje posledica nasilja u cilju obezbeđivanja validne medicinske dokumentacije, koja je relevantna i za szdki proces.

Softver je baziran na delu Posebnog protokola koji se odnosi na popunjavanje obrasca za evidentiranje i dokumentovanje nasilja i sadrži sledeće elemente: opšte podatke o pacijentkinji, nasilnom događaju, ko je nasilnik, prethodnim intervencijama vezanim za nasilje, relevantnim medicinskim informacijama, nalaz objektivnog pregleda, opis povreda, procenu vitalne ugroženosti žene i upućivanje na ostale relevantne institucije u zajednici.

Trening i prezentacije su izveli sledeći predavači/treneri: Dr. Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić, Dr. Stanislava Otašević, Prof. Dr. Slobodan Savić i Predrag Tešanović. Broj učesnika, oba treninga, bio je 41. Aktivnim i interaktivnim učešćem, zdravstvenih radnika u edukaciji, postignuto je savladavanje tehnike razgovora/intervjuisanja što doprinosi poboljšanju servisa za žene žrtve rodno uslovljenog nasilja, direktno utiče na povećanje prijavljivanja rodnog nasilja i stvara preduslove za njegovu prevenciju. Očekuju se rezultati i u efikasnijem i bržem procesuiranju nasilnika, što se postiže povećanjem obima znanja i veština u kontinuiranom i sveobuhvatnom evidentiranju i dokumentovanju sudski relevantne dokumentacije, korišćenjem uspostavljenog softvera. Ujedno, ovim inovativnim pristupom otvaraju se vrata za formiranje jedinstvene baze podataka. U prilog ovome govore i rezultati sprovedene evaluacije treninga, gde posebno treba istaći da su učesnice visoko ocenile savladane tehnike intervjuisanja (srednja ocena 3,66 – gde je najviša ocena bila 4), dok su evidentiranje i dokumentovanje nasilja putem softvera okarakterisale kao inovativnu metodu kojom je obezbeđena jednostavnost primene i olakašan savkodnevni rad, a ocenjena je srednjom ocenom 3,68 (gde je najviša ocena bila 4).

Putem ovog WEB sajta kontinuirano ćemo izveštavati o razvoju aktivnosti i napretcima ka sistemskom pristupu čime se otvaranju mogućnosti za efikasnu intervenciju i prevenciju u rodno zasnovanog nasilja.

SVI PREDLOZI I KOMENTARI NA IZVEŠTAJE O NAPRETKU PROJEKTA SU DOBRODOŠLI!